lidé půjčují lidem
O finxu
Úvěr STUDENT
Studenti denního, distančního nebo kombinovaného studia na vysoké škole můžou na finxu získat vedle úvěru STANDARD také zvýhodněný úvěr STUDENT. Rámcové podmínky úvěru STUDENT jsou uvedeny níže.
Základní podmínky
Účel úvěru Bezúčelový
Měna úvěru
Minimální výše úvěru 10 000 Kč
Maximální výše úvěru 15 000 Kč
Splatnost úvěru 12, 36 měsíců
Typ splácení Měsíční anuitní splátky, tj. měsíční rovnoměrné splátky
Hrazení splátek Inkasem z bankovního účtu dlužníka
Základní požadavky
Dlužník a případný spoludlužník musí splnit následující nutné požadavky k založení aukce:
 • Věk je 18 až 65 let.
 • Státní občanství České republiky nebo povolení k trvalému pobytu v České republice.
 • Student denního, distančního nebo kombinovaného studia na vysoké škole v České republice.
 • Za předchozí rok každá splátka úvěru, půjčky nebo leasingu uhrazena včas nebo s prodlením nejdéle 1 měsíc.
 • Žádný nesplacený úvěr uzavřený v systému finx a žádná jiná probíhající aukce na finxu.
 • Žádná fáze insolvenčního řízení.
 • Žádná fáze exekučního řízení.
Spoludlužník
Dlužník může úvěr poptávat se spoludlužníkem. Spoludlužník je fyzická osoba, která vystupuje v úvěrové smlouvě jako další dlužník, se stejnými právy a povinnostmi jako dlužník a je zavázán z úvěru vedle dlužníka. Jestliže nebude dlužník svůj úvěr řádně splácet, finx může požadovat splácení úvěru po spoludlužníkovi.
Poplatky
Dlužník hradí finxu následující poplatek za uzavření smlouvy o úvěru (dohromady dále jen jako „aukční poplatek“):
 • Poplatek 100 Kč v případě úvěru bez spoludlužníka nebo 160 Kč v případě úvěru se spoludlužníkem („první část aukčního poplatku“). Poplatek je hrazen inkasem z bankovního účtu dlužníka před čerpáním úvěru.
 • Poplatek 3% z čerpané částky úvěru („druhá část aukčního poplatku“). Poplatek je hrazen stržením z čerpané částky úvěru.
Pokud nebude úvěr načerpán z důvodu nesplnění podmínek čerpání dlužníkem nebo případným spoludlužníkem, nezaniká nárok finxu na tento poplatek.
Dlužník hradí finxu poplatek 8 Kč za každé provozovatelem provedené inkaso měsíční splátky z bankovního účtu dlužníka („poplatek za inkaso“). Poplatek za inkaso náleží provozovateli rovněž za každé inkaso měsíční splátky, které nebylo provedeno z důvodu nedostatku prostředků na účtu dlužníka nebo neposkytnutí součinnosti dlužníkem. Poplatek za inkaso je hrazen navýšením inkasa měsíční splátky úvěru o tento poplatek.
Dlužník nehradí žádný poplatek za vedení úvěrového účtu ani poplatek za předčasné splacení úvěru.
Ověření informací
Informace poskytnuté dlužníkem jsou finxem ověřeny jako podmínka čerpání úvěru následujícím způsobem.
Ověření identifikace
 • finx požaduje kopii dokladu o denním, distančním nebo kombinovaném studiu dlužníka s identifikací dlužníka a vysoké školy a telefonický kontakt na studijní oddělení vysoké školy, na kterém může být ověřeno studium dlužníka.
 • finx požaduje úředně ověřený podpis úvěrové dokumentace dlužníkem a spoludlužníkem (je-li stranou úvěrové smlouvy) a kopii občanského průkazu, případně kopii pasu, dlužníka a spoludlužníka.
 • finx kontroluje platnost identifikačních dokladů v aplikaci Ministerstva vnitra České republiky.
 • finx kontroluje kontaktní adresu dlužníka zasláním dopisu s ověřovacím kódem (ověřovací dopis).
Doložení příjmů
Dlužník ani spoludlužník nemusí mít doložitelné příjmy. V případě, že dlužník nebo spoludlužník uvede, že má doložitelné příjmy, dokládá je následujícím způsobem:
 • Příjmy ze zaměstnání - potvrzení zaměstnavatele o výši průměrné měsíční mzdy.
 • Příjmy z podnikání - kopie přiznání k dani z příjmu fyzických osob za předchozí kalendářní rok.
 • Ostatní příjmy - kopie výplatních dokladů prokazujících pravidelné příjmy dlužníka.
Kontrola registrů dlužníků, insolvencí a exekucí
finx obstará a zkontroluje následující výpisy o dlužníkově a spoludlužníkově finanční situaci:
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Centrální evidence exekucí (CEE).
Kontrola majetku
 • finx ověřuje vlastnictví nemovitostí v katastru nemovitostí, pokud dlužník nebo spoludlužník uvedl, že je majitel nemovitosti.
 • finx kontroluje kopii osvědčení o registraci vozidla, pokud dlužník nebo spoludlužník uvedl, že je majitel vozidla.