lidé půjčují lidem
O finxu
Podmínky úvěrů
Na finxu můžou být uzavřen úvěry STANDARD a STUDENT. Úvěr STANDARD musí splňovat níže uvedené rámcové podmínky. Rámcové podmínky úvěru STUDENT jsou uvedenyzde.
Základní podmínky
Účel úvěru Bezúčelový
Měna úvěru
Minimální výše úvěru 10 000 Kč
Maximální výše úvěru 100 000 Kč
Splatnost úvěru 12, 36 měsíců
Typ splácení Měsíční anuitní splátky, tj. měsíční rovnoměrné splátky
Hrazení splátek Inkasem z bankovního účtu dlužníka
Základní požadavky
Dlužník a případný spoludlužník musí splnit následující nutné požadavky k založení aukce:
 • Věk je 18 až 65 let.
 • Státní občanství České republiky nebo povolení k trvalému pobytu v České republice.
 • Žádný nesplacený úvěr uzavřený v systému finx a žádná jiná probíhající aukce na finxu.
 • Žádná fáze insolvenčního řízení.
 • Žádná fáze exekučního řízení.

Pokud dlužník a případný spoludlužník nesplní následující ratingové požadavky, aukce může být založena, ale úvěr nezíská rating:
 • Za předchozí rok každá splátka úvěru, půjčky nebo leasingu uhrazena včas nebo s prodlením nejdéle 3 měsíce.
 • Dlužník není ve výpovědní době, jestliže je zaměstnancem.
 • Průměrný čistý měsíční příjem dlužníka anebo spoludlužníka je vyšší než 10 000 Kč.
Spoludlužník
Dlužník může úvěr poptávat se spoludlužníkem. V tom případě budou příjmy dlužníka a spoludlužníka sečteny a bude možné, že úvěr bude mít lepší rating a dlužník bude moci získat vyšší úvěr za nižší úrokovou sazbu.
Spoludlužník je fyzická osoba, která vystupuje v úvěrové smlouvě jako další dlužník, se stejnými právy a povinnostmi jako dlužník a je zavázán z úvěru vedle dlužníka. Jestliže nebude dlužník svůj úvěr řádně splácet, finx může požadovat splácení úvěru po spoludlužníkovi.
Poplatky
Dlužník hradí finxu následující poplatek za uzavření smlouvy o úvěru (dohromady dále jen jako „aukční poplatek“):
 • Poplatek 500 Kč v případě úvěru bez spoludlužníka nebo 600 Kč v případě úvěru se spoludlužníkem („první část aukčního poplatku“). Poplatek je hrazen inkasem z bankovního účtu dlužníka před čerpáním úvěru.
 • Poplatek 3% z čerpané částky úvěru („druhá část aukčního poplatku“). Poplatek je hrazen stržením z čerpané částky úvěru.
Pokud nebude úvěr načerpán z důvodu nesplnění podmínek čerpání dlužníkem nebo případným spoludlužníkem, nezaniká nárok finxu na tento poplatek.
Dlužník hradí finxu poplatek 8 Kč za každé provozovatelem provedené inkaso měsíční splátky z bankovního účtu dlužníka („poplatek za inkaso“). Poplatek za inkaso náleží provozovateli rovněž za každé inkaso měsíční splátky, které nebylo provedeno z důvodu nedostatku prostředků na účtu dlužníka nebo neposkytnutí součinnosti dlužníkem. Poplatek za inkaso je hrazen navýšením inkasa měsíční splátky úvěru o tento poplatek.
Dlužník nehradí žádný poplatek za vedení úvěrového účtu ani poplatek za předčasné splacení úvěru.
Ověření informací
Informace poskytnuté dlužníkem jsou finxem ověřeny jako podmínka čerpání úvěru následujícím způsobem.
Ověření identifikace
 • finx požaduje úředně ověřený podpis úvěrové dokumentace dlužníkem a spoludlužníkem (je-li stranou úvěrové smlouvy) a kopii občanského průkazu, případně kopii pasu, dlužníka a spoludlužníka.
 • finx kontroluje platnost identifikačních dokladů v aplikaci Ministerstva vnitra České republiky.
 • finx kontroluje kontaktní adresu dlužníka zasláním dopisu s ověřovacím kódem (ověřovací dopis).
Doložení příjmů
Dlužník a spoludlužník dokládají své příjmy následujícím způsobem:
 • Příjmy ze zaměstnání - potvrzení zaměstnavatele o výši průměrné měsíční mzdy.
 • Příjmy z podnikání - kopie přiznání k dani z příjmu fyzických osob za předchozí kalendářní rok.
 • Ostatní příjmy - kopie výplatních dokladů prokazujících pravidelné příjmy dlužníka.
Kontrola registrů dlužníků, insolvencí a exekucí
finx obstará a zkontroluje následující výpisy o dlužníkově a spoludlužníkově finanční situaci:
 • Výpis z Bankovního registru klientských informací (BRKI) (pouze pro dlužníka)
 • Výpis z Nebankovního registru klientských informací (NRKI) (pouze pro dlužníka)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Centrální evidence exekucí (CEE).
Kontrola majetku
 • finx ověřuje vlastnictví nemovitostí v katastru nemovitostí, pokud dlužník nebo spoludlužník uvedl, že je majitel nemovitosti.
 • finx kontroluje kopii osvědčení o registraci vozidla, pokud dlužník nebo spoludlužník uvedl, že je majitel vozidla.