lidé půjčují lidem
O finxu
Vymáhání úvěrů
Pokud dlužník nesplácí úvěr podle rozpisu splátek úvěru, postupuje finx následujícím způsobem.
Restrukturalizace úvěru
Při prodlení s úhradou jakékoli splátky finx upraví rozpis splátek následujícím způsobem:
  • finx neprodleně emailem a případně telefonicky informuje dlužníka o úpravě rozpisu splátek úvěru.
  • finx upraví rozpis splátek tak, že jistina pohledávek za dlužníkem vznikajících z úvěru ve prospěch jednotlivých investorů je navýšena o úroky po splatnosti a zbývající splátky jsou přepočítány při zachování ostatních podmínek úvěru.
  • Dle dohody finxu a dlužníka může finx prodloužit splatnost úvěru uvedenou v úvěrové smlouvě až o 1/3 zbývající splatnosti úvěru, přitom upravená splatnost úvěru nesmí přesáhnout o více než 1/3 splatnost úvěru uvedenou v úvěrové smlouvě.
  • Následující splátka je dále navýšena o poplatky za inkaso po splatnosti, poplatek finxu za restrukturalizaci úvěru („poplatek za restrukturalizaci úvěru“), který činí 1% ze zůstatku jistiny úvěru, minimálně ale 1 000,- Kč, a případně poplatky za restrukturalizaci úvěru po splatnosti z předchozích úprav rozpisu splátek.
Zesplatnění úvěru
Při prodlení s úhradou splátky následující po provedení dvou úprav rozpisu splátek v řadě finx zesplatní úvěr následujícím způsobem:
  • finx neprodleně emailem, poštovní zásilkou zaslanou na kontaktní adresu a případně telefonicky informuje dlužníka a případného spoludlužníka o zesplatnění úvěru.
  • finx stanoví datum zesplatnění („datum zesplatnění“), ke kterému je dlužník povinen splatit zůstatek úvěru včetně všech dlužných úroků a poplatků („zesplatněná částka“). Datum zesplatnění bude nejpozději 30 dní po datu splatnosti splátky v prodlení.
  • Dlužník je povinen zaplatit ve prospěch provozovatele smluvní pokutu za porušení podmínek úvěru ve výši 25% ze zůstatku jistiny úvěru, minimálně ale 5 000 Kč („poplatek za zesplatnění úvěru“). Každému z investorů náleží poměrná část poplatku za zesplatnění v poměru podle jeho podílu na jistině zesplatněného úvěru.
  • Dlužník provede splacení úvěru na základě platebních informací sdělených dlužníku finxem, a to převodem zesplatněné částky ze svého bankovního účtu na svůj investiční účet a zadáním pokynu k splacení úvěru na svém účtu.
  • finx je oprávněn započíst disponibilní zůstatek na investičním účtu dlužníka oproti zesplatněné částce.
Vymáhání úvěru
V případě, že zesplatněný úvěr není splacen do data zesplatnění, provozovatel zajistí vymáhání pohledávek za dlužníkem ze zesplatněného úvěru evidovaných v systému finx („likvidovaná pohledávka“). Provozovatel vymáhá likvidovanou pohledávku prostřednictvím mimosoudního vymáhání, soudního řízení a exekučního řízení, a to způsobem, který je podle jeho uvážení v zájmu investorů. Přitom provozovatel zvažuje především výši vymožené částky, výši nákladů vymáhání a dobu vymáhání. Provozovatel poskytne informace o průběhu vymáhání každému investorovi, který má podíl na likvidované pohledávce, a který o to provozovatele požádá.
Veškeré náklady vymáhání, které jsou v průběhu vymáhání vynaloženy provozovatelem, je provozovatel oprávněn uhradit z vymožených částek. Vymožené částky, po stržení nákladů vymáhání, jsou rozděleny mezi investory podle jejich podílu na jistině vymáhaného úvěru („likvidace investic“). Po skončení vymáhání likvidované pohledávky přestanou být související investice investorů evidovány v systému finx.
Provozovatel může zajistit vymáhání likvidovaných pohledávek prostřednictvím třetích osob, především inkasních agentur a advokátních kanceláří.