lidé půjčují lidem
O finxu
Investiční účet
Založením účtu na finxu se zřizuje všem uživatelům investiční účet, na kterém jsou evidovány peněžní prostředky, které jsou svěřeny finxu v souvislosti s investováním. Peněžní prostředky vložené uživatelem na investiční účet drží provozovatel pro uživatele a na jeho účet, zůstávají ve vlastnictví uživatele, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků provozovatele na samostatném bankovním účtu provozovatele. Prostředky na investičním účtu nejsou úročeny, nevztahuje se na ně systém pojištění vkladů podle zákona upravujícího činnost bank. Provozovatel je v souvislosti s poskytováním platebních služeb zapsán v souladu se zákonem č.284/2009 Sb., o platebním styku, v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeném Českou národní bankou a pod dohledem České národní banky.
Po zadání pokynu uživatele k převodu peněžních prostředků na svůj investiční účet z bankovního účtu sdělí finx uživateli platební údaje k převodu. Uživatel provede převod zadáním těchto platebních údajů na bankovním účtu. Uživatel hradí provozovateli poplatek za převod na svůj investiční účet z bankovního účtu ve výši 8 Kč. Poplatek inkasuje provozovatel srážkou z převáděné částky.
Po zadání pokynu uživatele k převodu peněžních prostředků ze svého investičního účtu na svůj bankovní účet provede finx převod do konce následujícího pracovního dne, pokud uživatel zadal pokyn v systému finx do konce pracovního dne, nebo do konce přespříštího pracovního dne, pokud uživatel zadal pokyn po konci pracovního dne. finx převádí peněžní prostředky na bankovní účet uživatele uvedený v profilu uživatele. Uživatel hradí provozovateli poplatek za převod ze svého investičního účtu na bankovní účet ve výši 5 Kč. Poplatek inkasuje provozovatel srážkou z převáděné částky.
Na investičním účtu finx eviduje především zůstatek, který se skládá z disponibilního zůstatku a blokace, příchozí platby zahrnující převody z bankovního účtu uživatele, splátky jistiny, splátky úroků, prodeje investic a likvidace investic a odchozí platby zahrnující převody na bankovní účet uživatele, poskytnuté úvěry, koupě investic, poplatky za převody, poplatky za správu úvěrů. Každá platba je identifikovaná datem, částkou a typem platby a platba souvisejících s poskytnutím nebo splácením úvěru a koupí nebo prodejem investice dále číslem souvisejícího úvěru. finx umožňuje generovat výpisy z investičního účtu.
Pokud podá uživatel nabídku úvěru v aukci, zablokuje finx na jeho investičním účtu částku ve výši nabízené částky (blokace nabídky). V případě aukce úvěru je blokace nabídky úvěru provedena, dokud nabídka úvěru není zamítnuta dlužníkem, nabídka úvěru není zrušena investorem, dlužník ve stanovené lhůtě neuzavře úvěrovou smlouvu nebo nesplní podmínky čerpání úvěru. V případě aukce prodávané investice je blokace nabídky provedena, dokud nabídka není zamítnuta prodávajícím, nabídka není zrušena kupujícím nebo není uzavřena aukce.
Zůstatek investičního účtu nemůže být záporný. Součet blokací nabídek nemůže být vyšší než zůstatek investičního účtu.
Disponibilní zůstatek investičního účtu je zůstatek investičního účtu mínus součet všech blokací na investičním účtu, tj. součet blokací nabídek, blokací poplatku za správu úvěrů a blokací poplatků za převody. Uživatel může podávat nabídky v aukcích a převádět peněžní prostředky ze svého investičního účtu na bankovní účet do výše kladného disponibilního zůstatku investičního účtu.
finx eviduje na investičním účtu pro informativní účely přehled výnosnosti investování uživatele, a to čisté výnosy, průměrné investice, výnosnost investic a výnosnost účtu. Vzorce použité pro výpočet výše uvedených ukazatelů jsou uvedené v Přehledu vzorců.