lidé půjčují lidem
O finxu
Čerpání a splácení úvěru
Po splnění podmínek čerpání finx načerpá úvěr tak, že z investičního účtu každého investora odečte částku nabídnutou investorem a akceptovanou dlužníkem v úspěšné aukci a celkovou částku úvěru, sníženou o druhou část aukčního poplatku, převede na bankovní účet dlužníka následující pracovní den.
Současně se splátkou jistiny úvěru je splatný i úrok z dlužné částky (dohromady „splátka“). Rozpis celkových splátek je součtem rozpisů splátek příslušných jednotlivým investorům v závislosti na částce a úrokové sazbě poskytnutých jednotlivými investory. Celková úroková sazba úvěru je dopočítaná z rozpisu celkových splátek. Každá celková splátka je navýšena o poplatek za inkaso. Pokud dlužník nesplácí úvěr podle rozpisu celkových splátek vyplývajícího ze smlouvy o úvěru a uvedeného na účtu dlužníka po načerpání úvěru, finx postupuje způsobem uvedeným ve Vymáhání úvěrů.
finx inkasuje splátky úvěru z bankovního účtu dlužníka zadáním příkazu k inkasu 2 pracovní dny před splatností splátky („první pokus o inkaso“). Dlužník je povinen mít na svém bankovním účtu nejpozději 3 pracovní dny před splatností splátky dostatečné peněžní prostředky pro zpracování příkazu k inkasu. Pokud se finxu nepodaří zinkasovat splátku do splatnosti splátky, zadá finx příkaz k inkasu splátky znovu v následujících dnech („druhý pokus o inkaso“). Zinkasovanou částku finx převede následující pracovní den na investiční účty investorů podle jejich podílů na splátce.
K evidenci čerpání a splácení úvěru finx vede úvěrový účet, rozpis splátek a seznam stran úvěru. Evidence čerpání a splácení úvěru na úrovni investic jednotlivých investorů je prováděna na investičních účtech jednotlivých investorů.
Dlužník může úvěr předčasně splatit, a to úplně nebo částečně a bez poplatku za předčasné splacení. Dlužník provádí předčasné splacení převedením příslušné splácené částky, navýšené o poplatek za převod na investiční účet ve výši 8 Kč, na svůj investiční účet a zadáním pokynu k předčasnému splacení.
Pokud finx obdrží zpožděnou nebo neidentifikovatelnou platbu z bankovního účtu dlužníka, převede finx tuto platbu na investiční účet dlužníka a informuje ho.
Pokud je úvěr splacen, finx informuje dlužníka a případného spoludlužníka o splacení úvěru.