lidé půjčují lidem
O finxu
Aukce úvěru
finx spojuje dlužníky a investory prostřednictvím internetové aukce, v které jsou zveřejněny úvěrové podmínky poptávané dlužníkem, úvěrové podmínky nabízené investory a informace o finanční situaci dlužníka a případného spoludlužníka.
Aukci zakládá dlužník. Údaje, které jsou vyžadovány po dlužníkovi a případném spoludlužníkovi pro založení aukce jsou především účel, výše a délka úvěru, titulek a délka aukce, komentáře dlužníka, informace o příjmech a výdajích, platební morálce a majetku. Aukce trvá 7 kalendářních dnů. Po skončení aukce může dlužník aukci o 7 kalendářních dnů prodloužit. V případě, že nabídky investorů, které dlužník přijal během trvání aukce, dosáhly 100% poptávané výše úvěru dříve než je zvolené trvání aukce, aukce skončí v tento okamžik. Dlužník může mít pouze jednu probíhající aukci.
Na základě poskytnutých informací finx sdělí dlužníkovi rating jeho úvěru, který odráží riziko jeho úvěru, základní úrokovou sazbu stanovenou finxem pro daný rating, tomu odpovídající odhadovanou roční procentní sazbu nákladů (RPSN) úvěru, zohledňující dlužníkem zadané údaje a platby všech poplatků finxu souvisejících s poskytnutím a správou úvěru, a maximální výši úvěru, kterou může dlužník poptávat. Jakmile dlužník potvrdí výši úvěru a počet splátek, které chce v aukci poptávat, založí se aukce.
Na základě informací o finanční situaci dlužníka a případného spoludlužníka a úvěrových podmínkách poptávaných dlužníkem finx stanoví rizikovost poskytnutí úvěru dlužníkovi tzv. ratingem. Rating je stanoven pro účely snazšího ohodnocení rizika úvěru a pouze jako informativní. Úvěr může získat rating A (výborný), B (velmi dobrý), C (dobrý), D (dostačující) nebo je jeho rating zamítnut. Úvěr STUDENT získá vždy rating B. Lepší rating úvěru znamená nižší základní úrokovou sazbu stanovenou finxem. Při zakládání aukce finx určuje předběžný rating úvěru na základě informací sdělených dlužníkem. Při ověřování podmínek čerpání úvěru finx určuje konečný rating úvěru na základě ověření informací sdělených dlužníkem při založení aukce. Potvrzení, že konečný rating odpovídá předběžnému ratingu, ledaže by změna ratingu byla způsobena dle názoru provozovatele nepodstatným rozdílem mezi sdělenými a ověřovanými informacemi, je jednou z podmínek čerpání úvěru. Způsob určení ratingu je uveden ve Výpočtu ratingu. Jakékoli nároky vůči provozovateli z titulu nesprávného stanovení ratingu se vylučují.
Založená aukce dlužníka se zobrazuje v seznamu aukcí úvěrů, z kterého si investoři vybírají dlužníky, kterým chtějí půjčit.
V průběhu aukce investoři nabízí dlužníkovi částky („nabídky úvěru“), kterými se chtějí podílet na úvěru dlužníka, a úrokové sazby, které za nabízené částky požadují a které se můžou lišit od základní úrokové sazby stanovené finxem. finx podle aktuálního vývoje tržních podmínek v obchodním systému stanovuje, o kolik se můžou úrokové sazby nabízené investory lišit od základní úrokové sazby stanovené finxem. Dlužník může nabídky úvěrů jednotlivých investorů přijmout nebo zamítnout. Dokud není nabídka úvěru investora přijata dlužníkem, může investor svou nabídku úvěru zrušit. Pokud je nabídka úvěru investora dlužníkem přijata, nemůže investor svou nabídku úvěru zrušit. Investor může podat více nabídek v jedné aukci. Součet přijatých nabídek úvěru tvoří upsanou část úvěru. Rozdíl mezi poptávanou částkou úvěru a součtem přijatých nabídek úvěru je neupsaná část úvěru.
Investor může nabídnout částku minimálně ve výši minimální nabídky úvěru a maximálně ve výši maximální nabídky úvěru. Minimální nabídka úvěru je 400 Kč nebo neupsaná část úvěru, pokud je nižší. Maximální nabídka úvěru je neupsaná část úvěru nebo disponibilní zůstatek investičního účtu uživatele, pokud je nižší. Celková výše nabídek úvěrů investora není omezena.
Pokud nabídky úvěrů investorů, které dlužník přijal během trvání aukce, dosáhly aspoň 10% poptávané výše úvěru, je aukce úspěšná a dlužník má za předpokladu splnění níže uvedených podmínek a podmínek úvěrové smlouvy nárok na poskytnutí úvěru odpovídající výši upsané části úvěru. Pokud aukce není úspěšná, všechny nabídky úvěrů investorů předložené v aukci zanikají. Dlužník se nemůže účastnit své aukce jako investor.
Investoři a finx můžou během trvání aukce pokládat dlužníkovi otázky směřující k ověření dlužníkovy schopnosti úvěr splatit a dlužník, pokud na tyto otázky odpoví, je povinen odpovídat pravdivě, úplně a neposkytovat zavádějící odpovědi. finx je oprávněn nevhodné otázky nebo odpovědi odstranit.